Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek

Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

NIEL: Servitudeweg geweigerd, Vaartstraat geschorst

12 juni 2024

Twee weken geleden weigerde de Provincie Antwerpen de vergunning voor het scheiden van de riolering in de Servitudeweg. Het risico op scheuren in huizen en garages werd niet onderzocht.  Deze week schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen  omwille van ‘uiterst dringende noodzaak’ de vergunning voor de Vaartstraat. Het risico op vervuiling en wateroverlast in de polder is reëel.

De bezorgdheden van bewoners over de rioleringswerken zijn volgens de Provincie en de Raad terecht. In beide dossiers zijn er gevaren door de bemaling of het oppompen van water. In de wet staan bemalingsregels ter bescherming van mensen en hun omgeving. Pidpa respecteert deze regels niet en dat moet beter.

Pidpa hield ook geen rekening met de hoeveelheid te bemalen water van het totaal project (Servitudeweg en Vaartstraat) en brengt zo de stabiliteit van de huizen en de garages des te meer in gevaar. Ook de bewoners van de polder vrezen wateroverlast. Pidpa onderzocht de impact van het extra hemelwater in het Niels Broek niet. Ook die bezorgdheden vindt de Raad terecht.

Het bemalingswater is bovendien vervuild met Pfas, Cadmium en Nikkel. Zo wil Pidpa tot 5 maal de norm van nikkel overschrijden en lozen in de polder en de Rupel. Daarom schorst de rechter omwille van ‘uiterst dringende noodzaak’ de vergunning. Nikkel is te gevaarlijk voor de voedselketen en de gezondheid.

 

De 3 linden aan het eind van de Vaartstraat met zicht op het Niels broek.

Zowel de Provincie Antwerpen als de Raad wogen het maatschappelijk belang van gescheiden riolering af aan de gevaren en nadelen van de werken. Ondanks het feit dat de riolering in de Vaartstraat dringend aan vernieuwing toe is en de Servitudeweg dringend moet aangepakt worden, zijn volgens de Provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen de risico’s van de werken voor de stabiliteit van de huizen en voor de gezondheid te groot.

Bewoners en ALRvzw hopen op een constructief overleg met Pidpa zodat er snel een goede en veilige aanvraag komt. Nu waren er teveel burgers terecht bezorgd.

Weigering stort Umicore op 140m van woonwijk

GEEN vergunning voor UMICORE-stort Hemiksem

Tweemaal dienden ALR en 6 omwonenden bezwaar in tegen de aanvraag van Umicore voor de uitbreiding van een stortplaats in Hemiksem. April 2024 besliste de Provincie Antwerpen om de vergunning voor de stortplaats niet te verlenen. De aanvraag van Umicore bevat teveel onzekerheden voor de gezondheid van de omwonenden. Ook is de aanvraag niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. UMICORE wil een stortophoging maken tot 8 meter wat het landschap danig verandert. Opmerkelijk is het ONGUNSTIG advies van de administratie van de Provincie. De aanvraag biedt GEEN oplossing op de lange termijn, aldus de administratie. Ook de uitbreiding van het stort zal snel verzadigd zijn. UMICORE dient een duurzame oplossing te vinden voor zijn gevaarlijk afval. Umicore kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Provincie.

Oosterweel verspreider van PFAS

Persbericht 28/02/2024

Volgens milieu- en actiegroepen loost bouwheer Lantis bij het bouwen van de Oosterweeltunnel weldegelijk PFAS vervuild grondwater in de Schelde. Toen Zuhal Demir de vergunning verleende, ging zij er onterecht vanuit dat Lantis alle PFAS uit het grondwater kon zuiveren. Intussen toont de studie van VITO aan dat dit niet zo is. Ook een recent waterarrest is inmiddels duidelijk. Vergunningsverleners moeten bij het verlenen van de vergunning, aandacht schenken aan de impact van de PFAS-lozingen op de waterlopen.

Na de Paasvakantie verwachten Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Climaxi, Red onze Kleiputten en Burgerplatfrom OnzeMobiliteit een uitspraak van de rechter ten gronde. Een jaar geleden, in januari 2023, probeerden deze milieuverenigingen nog de bouw van de tunnel stil te leggen tot VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) haar studie klaar had. Minister Zuhal Demir wachtte niet op de studie om de bouw te vergunnen.

De VITO-studie, gepubliceerd in september 2023, spreekt duidelijke taal. Lantis is niet in staat alle PFAS-ketens te meten, laat staan te zuiveren. Lantis bouwt de Oosterweeltunnel dicht bij de fabriekssite van 3M. 3M produceerde niet enkel lange keten, maar ook korte en ultrakorte keten PFAS. Net die korte en ultrakorte keten kan Lantis niet zuiveren volgens VITO. De studie staaft de ongerustheid van de actiegroepen. Dit betekent dat Lantis al ruim een jaar korte keten PFAS loost in de Schelde. De bouw van de Oosterweeltunnel zorgt ervoor dat PFAS over de ganse wereld verspreid worden. Eenmaal PFAS in het milieu aanwezig is, is het verwijderen ervan uit oppervlakte-, grond en drinkwater zeer moeilijk en zeer duur.

Vervolgens is er het waterarrest van 8 februari 2024. Het arrest komt er naar een beroep tegen de vergunning van het categorie-2 stort uitgebaat door het bedrijf Silvamo. Het arrest stelt dat de instanties die de vergunning verleenden geen aandacht hadden voor de mogelijke impact van het lozen van PFAS op het oppervlaktewater. De vergunningsverleners schonken geen aandacht aan de mogelijke achteruitgang van het oppervlaktewater.

 

Dat kan zomaar niet volgens het waterarrest. De Europese kaderrichtlijn water stelt dat de kwaliteit van de waterlopen tegen 2027 moet verbeteren. Dus moeten aanvragers en verleners van vergunningen elke extra lozing verantwoorden en toetsen aan de Kader Richtlijn Water. Voor de actiegroepen is het waterarrest een bevestiging dat PFAS lozen in de Schelde niet zomaar kan.

Tot slot is er de memo van 3M aan OVAM uit 2022, opgesteld door een erkende bodemdeskundige. Daaruit blijkt dat al in 2008-2009 een PFAS watersanering zich opdrong van 3M en de omgeving. Een grondige studie van de waterhuishouding had toen echter geen zin. De Oosterweelwerken gingen die waterhuishouding rond 3M toch helemaal in de war sturen. Kortom, was er geen sprake geweest van Oosterweel dan kon de waterhuishouding rond 3M al jaren eerder worden onderzocht en de PFAS vervuiling van het grondwater aangepakt.

ALRvzw & Climaxi

KLEIPUTTEN GERED en STORT STOP !

8 februari 2024

Red Onze Kleiputten en Leefbaar (groot)Kortemark, eerder winnaars van de ALR ‘Rode Pijl’ 2023, nu HELDEN in de strijd voor een GEZOND VLAANDEREN. Ze kregen van de rechter eindelijk gelijk. De natuur in de Kleiputten mag NIET bedolven worden onder Oosterweergrond. In Kortemark komt er geen verlenging van het gifstort.

Monument ‘De Rode Pijl’, 40 jaar geleden opgericht door Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek en waarschuwt voor het gevaar in de grond.

Anti-stort monument 'Rode Pijl'

Natuurgebieden en volksgezondheid onvoldoende beschermd bij vergunning Oosterweel-Scheldetunnel

ALR, Climaxi en andere Klimaatbewegingen* stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

In haar besluit van 18 november 2022 vergunt de Minister van omgeving Zuhal Demir de bemaling of het onttrekken van grondwater nabij 3M én het lozen ervan in het natuurgebied De Blokkersdijk op Linkeroever en in de Schelde. Echter, volgens Climaxi en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) zijn er teveel onzekerheden. Het water is zo vervuild dat het gecategoriseerd wordt als bedrijfsafvalwater. Daarom betwisten zij de vergunning en dienden ze een verzoekschrift in tot schorsing. De voornaamste reden is dat er teveel PFAS en arseen geloosd mag worden. Wat een bedreiging is voor volksgezondheid, leefmilieu en natuur.

Het Europees beschermd Natura 2000 gebied De Blokkersdijk ligt tussen 3M en de bouw van de Scheldetunnel. Het bijkomend lozen van zware metalen, PFAS, chlorides en stikstof bedreigt de waterkwaliteit van de Schelde en De Blokkersdijk. De waterkwaliteit van deze gebieden is al slecht. De Schelde eindigt in de Noordzee. PFAS is een extreem toxische stof die snel verspreidt bij verplaatsing. Een recente studie van Universiteit Antwerpen stelt te veel PFAS in het Scheldewater, de Noordzee en haar visbestand vast.

Dominique Kiekens (ALR): ‘Deze vergunning laat toe om een patiënt die vergiftigd is nog meer gif toe te dienen zonder dat er een remedie is. De vergunning minimaliseert de risico’s van toxische stoffen.’

Katrin Van den Troost (Climaxi): ‘De aanleg van de Oosterweel zorgt samen met de uitbreiding van de haven niet alleen voor duizenden extra vrachtwagens op de Vlaamse wegen, maar ook voor de vernietiging van Europees beschermende natuurgebieden. Zo halen we de klimaatdoelstellingen nooit.’

persartikel vrt

persartikel nieuwsblad

persartikel het laatste nieuws

interview op radio1

* Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform 0nzeMobiliteit

ALR en Climaxi betwisten vergunning Scheldetunnel
klimaatverenigingen betwisten vergunning Scheldetunnel

Deze actiegroep pleit voor de sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Rumst, met een maximaal behoud van het huidige karakter. Op die manier moet het gebied een groene long worden voor de toekomst. 

Climaxi is een landelijke beweging die sociaal-ecologische verandering nastreeft. Het wil een breed draagvlak creëeren voor de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Climaxi wordt het zeer moeilijk om onze klimaatdoelen te halen met een overheid die haar taak niet volbrengt. Zij beschermt mens en milieu niet en weigert een ander mobiliteitsbeleid te voeren. We hebben net nood aan minder auto-infrastructuur.

Dit burgerplatform ijvert voor een betere mobiliteit en minder verkeersstromen door leefgebieden. Het platform is gekant tegen de plannen voor de Oosterweelverbinidng en van het Toekomstverbond. Het platform wil onder andere dat de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt en dat er een directe aansluiting van de R2 met de E17 komt.

Deze actiegroep bestaat uit bewoners en milieuactivisten uit de Rupelstreek. Zij ijveren voor het behoud van het industrieel erfgoed, een beter beheer van natuur in de streek en het behoud van de hoogwaardige natuur en de waterbuffers die de kleiputten zijn. ALR richtte mee Bond Beter Leefmilieu op, het Vlaams Afval Decreet en de afvalmaatschappij OVAM. Wat start als een welbegrepen eigenbelang, als geen afval in mijn tuin, groeit uit tot solidariteit met Vlaanderen, België en de wereld. Dat is ALR.

Truukske, Truukske gij met uw vuil truken

Met Truukske legt ALR, op een speelse manier de truken bloot die bedrijven, de overheid en projectontwikkelaars gebruiken om hun zin te krijgen. Groot is de frustratie bij al die actoren wanneer burgers zich verzetten.

Herdenking verzetslieden WOII

Op initiatief van ALR herdenkt Niel haar verzetslieden WOII.

Onder de Leuzze

Feest in samenwerking met ALR, Scouts en Pegode.

Rommelmarkt Wirixdreef

De eerste rommelmarkt in de Wirixdreef, Niel was een waar succes! Bezoekers en deelnemers vragen om herhaling en uitbreiding van de rommelmarkt.

40 Jaar ANTI-STORT MONUMENT

Interview met tante Sidonia over de ‘Rode Pijl’Tante Sidonia herinnert zich de ‘Rode Pijl’ van de jaren ’80. In 1986 flitste ze met de teletijdmachine van prof. Barabas terug uit het verleden, vlak naast de ‘Rode Pijl’ (zie afbeelding hieronder). Dat moet ongeveer 40...

Cultuur verbindt

Op 17 december 2022 toonde Hellgat haar sociale organisaties en erfgoed. Nieuwe en oude bewoners in de Rupelstreek leerden elkaar en hun omgeving kennen. Verschillende artiesten traden op. 

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.