Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk ‘op’ Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken. Teken de petitie tegen de bouwwoede aan de Rupeldijk en voor de laatste ringoven in Niel.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

 Een project:

  1. op maat van de buurt
  2. met respect voor het laatste erfgoed ‘op’ Hellegat
  3. met inspraak van de bewoners
  4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties ‘op’ Hellegat

Reden

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Eerste uitspraak in zitting Scheldetunnel: tot hiertoe mag Lantis starten met het lozen van bedrijfsafvalwater. Actiegroepen reageren en stellen Overheid, Lantis en COFU in gebreke.

De rechter wijst het verzoek van de actiegroepen tot het verbod op lozen van het afvalwater, af. Dit wil zeggen dat Lantis met de bemaling mag starten ook al kan de rechtbank de vergunning nog vernietigen wanneer zij ten gronde naar de argumenten kijkt. De rechter moet zich dus nog uitspreken of de opgelegde normen inzake PFAS, Arseen e.a. voldoende zekerheid bieden voor een goede volksgezondheid. Verder zal de rechter moeten oordelen of Lantis de PFAS norm haalt bij het zuiveren van het bedrijfsafvalwater.

In afwachting van de uitspraak ten gronde over de opgelegde normen inzake PFAS, arseen, e.a.  stellen de actiegroepen Lantis, COTU en de Vlaamse Overheid in gebreke.

 

Dit doen de actiegroepen op basis van nieuwe informatie van VITO. Eerder verwees de minister in het Vlaams Parlement naar een studie van VITO nopens de zuiveringstechnieken PFAS. De actiegroepen ontvingen in de late namiddag van 7 februari 2023 een schrijven waarin VITO meedeelt dat er geen studie is afgerond over de Best Beschikbare Technieken om water te zuiveren van PFAS. De Overheid vergunt m.a.w. zonder dat de Best Beschikbare Technieken door VITO onderzocht zijn. Daarmee toont de overheid dat ze NIET zorgvuldig handelt. De actiegroepen stellen dan ook Lantis en de Overheid verantwoordelijk voor alle schade die ze hierdoor veroorzaken.

Natuurgebieden en volksgezondheid onvoldoende beschermd bij vergunning Oosterweel-Scheldetunnel

ALR, Climaxi en andere Klimaatbewegingen* stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

In haar besluit van 18 november 2022 vergunt de Minister van omgeving Zuhal Demir de bemaling of het onttrekken van grondwater nabij 3M én het lozen ervan in het natuurgebied De Blokkersdijk op Linkeroever en in de Schelde. Echter, volgens Climaxi en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) zijn er teveel onzekerheden. Het water is zo vervuild dat het gecategoriseerd wordt als bedrijfsafvalwater. Daarom betwisten zij de vergunning en dienden ze een verzoekschrift in tot schorsing. De voornaamste reden is dat er teveel PFAS en arseen geloosd mag worden. Wat een bedreiging is voor volksgezondheid, leefmilieu en natuur.

Het Europees beschermd Natura 2000 gebied De Blokkersdijk ligt tussen 3M en de bouw van de Scheldetunnel. Het bijkomend lozen van zware metalen, PFAS, chlorides en stikstof bedreigt de waterkwaliteit van de Schelde en De Blokkersdijk. De waterkwaliteit van deze gebieden is al slecht. De Schelde eindigt in de Noordzee. PFAS is een extreem toxische stof die snel verspreidt bij verplaatsing. Een recente studie van Universiteit Antwerpen stelt te veel PFAS in het Scheldewater, de Noordzee en haar visbestand vast.

Dominique Kiekens (ALR): ‘Deze vergunning laat toe om een patiënt die vergiftigd is nog meer gif toe te dienen zonder dat er een remedie is. De vergunning minimaliseert de risico’s van toxische stoffen.’

 

Katrin Van den Troost (Climaxi): ‘De aanleg van de Oosterweel zorgt samen met de uitbreiding van de haven niet alleen voor duizenden extra vrachtwagens op de Vlaamse wegen, maar ook voor de vernietiging van Europees beschermende natuurgebieden. Zo halen we de klimaatdoelstellingen nooit.’

persartikel vrt

persartikel nieuwsblad

persartikel het laatste nieuws

interview op radio1

* Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform 0nzeMobiliteit

ALR en Climaxi betwisten vergunning Scheldetunnel
klimaatverenigingen betwisten vergunning Scheldetunnel

Deze actiegroep pleit voor de sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Rumst, met een maximaal behoud van het huidige karakter. Op die manier moet het gebied een groene long worden voor de toekomst.

 

 

Climaxi is een landelijke beweging die sociaal-ecologische verandering nastreeft. Het wil een breed draagvlak creëeren voor de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Climaxi wordt het zeer moeilijk om onze klimaatdoelen te halen met een overheid die haar taak niet volbrengt. Zij beschermt mens en milieu niet en weigert een ander mobiliteitsbeleid te voeren. We hebben net nood aan minder auto-infrastructuur.

Dit burgerplatform ijvert voor een betere mobiliteit en minder verkeersstromen door leefgebieden. Het platform is gekant tegen de plannen voor de Oosterweelverbinidng en van het Toekomstverbond. Het platform wil onder andere dat de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt en dat er een directe aansluiting van de R2 met de E17 komt.

Deze actiegroep bestaat uit bewoners en milieuactivisten uit de Rupelstreek. Zij ijveren voor het behoud van het industrieel erfgoed, een beter beheer van natuur in de streek en het behoud van de hoogwaardige natuur en de waterbuffers die de kleiputten zijn. ALR richtte mee Bond Beter Leefmilieu op, het Vlaams Afval Decreet en de afvalmaatschappij OVAM. Wat start als een welbegrepen eigenbelang, als geen afval in mijn tuin, groeit uit tot solidariteit met Vlaanderen, België en de wereld. Dat is ALR.

GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle

Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle.

Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket vandaag dinsdag 3 januari 2023. De deputatie van de Provincie Antwerpen had eerder de aanvraag van een nv om de kleiput op te vullen met bedenkelijke grond goedgekeurd. De minister treedt met haar beslissing de argumenten bij die o.a. buurtbewoners en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) in een collectief beroep tegen de beslissing van de deputatie formuleerden. De hinder en effecten op mens, milieu en de risico’s van het opvullen van kleiput waren in de aanvraag te groot (zie beslissing van de minister p 26).

  • Het risico op droogte en waterschaarste bij het opvullen van de natuur-kleiput is te groot
  • Het risico op de waterkwaliteit van het opvullen van de kleiput is te groot
  • De aanvraag voor het opvullen van de kleiput doorstaat de watertoets niet
  • Het risico op de actuele natuurwaarden van het opvullen van de kleiput is te groot
  • Het risico op het biotoop en habitatverlies bij het opvullen van de kleiput is te groot

Tevens maakte de deputatie van de Provincie Antwerpen in dit dossier een procedurefout. De deputatie voegde nog stukken van de aanvrager toe na het openbaar onderzoek. Dat mag niet omdat het openbaar onderzoek moet verlopen volgens democratische regels waarbij iedereen diens belang gelijk moet kunnen verdedigen. De deputatie gaf de nv de gelegenheid stukken alsnog toe te voegen zonder de burgers de gelegenheid te geven de stukken te onderzoeken (zie advies van de GOVC p 20 als bijlage).

Dit is het tweede belangrijke dossier in de Rupelstreek dat actiegroepen samen met buurtbewoners vooralsnog kunnen afwenden. Het eerste betrof het opvullen van de kleiputten Terhagen-Rumst en Boom. Daar wilde Lantis samen met de Provincie Antwerpen en de genoemde Rupelgemeenten de natuur in de kleiputten bedelven onder Oosterweelgrond. Red Onze Kleiputten (ROK), ALR en de VZW lustige vissers betwistten met succes die vergunning bij de Raad van vergunningsbetwisting. In Schelle wilde een nv de waterbuffer die de BEGO-natuur-kleiput is, vernietigen met bedenkelijke grond. De minister vernietigde de laatste vergunning die de deputatie van de Provincie Antwerpen in deze had verleend.

Een goede gezondheid in een gezonde omgeving is de nieuwjaarswens van ALR. De kleiputten waar de natuur verschillende decennia haar gang kon gaan zijn de longen van de Rupelstreek. Het zijn waterbuffers die de Rupelstreek beschermen bij lange periodes van enorme droogte. De natuur in de kleiputten bedelven onder bedenkelijke grond: NEEN!

Bestuursleden Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR)

Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir
Geen opvulling BEGO kleiput

Vernietiging vergunning lozen bedrijfsafvalwater Oosterweel

Naar aanleiding van het debat rond onze klacht tegen de bemaling Scheldetunnel in het Vlaams Parlement wensen wij graag te reageren. Milieugroepen vragen om de bemaling stil te leggen vzw Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Burgercomité Onze Mobiliteit en Red...

Cultuur verbindt

Op 17 december 2022 toonde Hellgat haar sociale organisaties en erfgoed. Nieuwe en oude bewoners in de Rupelstreek leerden elkaar en hun omgeving kennen. Verschillende artiesten traden op. 

Buurtbewoners BEGO-kleiput versturen brief aan minister Demir

GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle. Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket...

Opruimactie Landbouwstraat

De talud,  t.h.v. de Albertstraat in de Landbouwstraat:  niet geschikt voor speelzone. Veel jaren van sluikstorten maakt het onmogelijk om het afval manueel te verwijderen. Dit ervaarden we aan den lijve terwijl we afval ruimden met een ploeg vrijwilligers. De...

Red de trage weg op Hellegat

De gemeente Niel wil een privéparking voorzien in de tuin van de pastorij op Hellegat. Daarvoor gebruikt ze de voet- en fietsweg achter de kerk als privé oprijlaan. Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek stelt voor om de oprit naar de parking te voorzien naast de Pastorij,...

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Red Mij

Teken bezwaar aan tegen de grootste ontbossing in Vlaanderen. Reden voor de ontbossing: het storten van 4,5 miljoen kubieke meter OOSTERWEELGROND. Help de Rupelstreek om haar rust, zuivere lucht en buffer te behouden tegen overstroming en droogte.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.