Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

Het is ondertussen een traditie. ALR en organisaties op Hellegat feesten graag. Deze keer organiseren we samen met de scouts en Pegode eten, drinken, kinderanimatie en muziekoptredens: iedereen welkom.

umicorestort-Hemiksem krijgt GEEN vergunning

GEEN vergunning voor UMICORE-stort Hemiksem

Tweemaal dienden ALR en 6 omwonenden bezwaar in tegen de aanvraag van Umicore voor de uitbreiding van een stortplaats in Hemiksem. Eind juli 2023 besliste de Provincie Antwerpen om de vergunning voor de stortplaats niet te verlenen. De aanvraag van Umicore bevat teveel onzekerheden voor de gezondheid van de omwonenden. Ook is de aanvraag niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. UMICORE wil een stortophoging maken tot 8 meter wat het landschap danig verandert. Opmerkelijk is het ONGUNSTIG advies van de administratie van de Provincie. De aanvraag biedt GEEN oplossing op de lange termijn, aldus de administratie. Ook de uitbreiding van het stort zal snel verzadigd zijn. UMICORE dient een duurzame oplossing te vinden voor zijn gevaarlijk afval. Verder vond een fout plaats in het openbaar onderzoek. Umicore kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Provincie.

Uitbreiding WZC Niel op overstromingsgevoelig perceel in het Broek

Van oudsher ligt het WZC geprangd tussen het Kasteelpark wat een internationaal beschermd bos is, de Nielse polder met zijn internationaal beschermde hoogwaardige natuur en het erfgoed zijnde het Kasteel. Die gewrongenheid tussen allerhande beschermde gebieden blijft het WZC parten spelen. Het huidige WZC was tot voor 2010 dan ook een zonevreemd gebouw. Bij de bouw nam het WZC namelijk heel wat bos van het Kasteelpark in. Om de zonevreemdheid van het gebouw te regulariseren maakte de gemeente een uitvoeringsplan. Een plan dat van een perceel Bos, woongebied maakt. Tevens biedt het uivoeringsplan een perceel aan waarop het WZC mag uitbreiden.  Maar met de huidige regelgeving blijkt dit perceel het hoogst te scoren op gevoeligheid voor overstroming.

Die kans op overstroming is hoogstgevoelig vanwege het Langwiel (een gracht) achteraan het perceel waarop het WZC mag uitbreiden. Bij overdadige regenval stroomt de gracht over. Daar bovenop wil het WZC tegen de gracht een noodweg aanleggen. Veel plek om water op te vangen aan de gracht blijft er niet over. Gelukkig keurde de gemeente Niel de vergunning goed onder voorwaarde van een groenzone aan de gracht en geen noodweg. Maar waar kan het WZC op zijn nieuwe plek dan wel een noodweg voorzien voor de veiligheid van de bewoners?

 

Wordt Woonzorg Centrum

Maria Boodschap Niel

WZC Bloep Bloep?

 

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek en 15 omwonenden dienden een collectief beroep in tegen de vergunning van de Gemeente Niel voor de uitbreiding* van het WZC. Het WZC wil uitbreiden in het Niels Broek op een overstromingsgevoelig perceel. Dat zorgt voor allerhande problemen, op de eerste plaats voor de veiligheid van de bewoners en dus het WZC zelf, maar ook voor de hemelwateropvang van het dorp. Het Niels Broek is het laagst gelegen deel van Niel aan de Rupel en vangt van nature uit het hemelwater van het dorp op. Nu al staat het WZC in GEOloket als een bijzonder kwetsbare instelling bij toekomstige klimaat (lees overstroming).

Zonk in het Niels Broek

Achter de muur, waar de bomen staan op de foto hier boven wil het WZC uitbreiden. Op het einde van de muur tegen de weide start het Langwiel dat heel het perceel afbakent van de wei. De foto toont duidelijk de zonk in het Broek waarin het WZC wil uitbreiden.

De omwonenden op hun beurt zijn vooral bezorgd over het café en de feestzaal die het WZC wil uitbaten. Aan de kant van de Wirixdreef met zicht op het Kasteelpark wil het WZC de cafetaria en polyvalentezaal verhuren. De omwoneden vrezen overlast. Toch zijn ook heel wat omwonenden heel bezorgd over de bewoners van het WZC, het Niels Broek, de natuurwaarden en de plaats voor water die het Niels Broek behoeft. Het Broek en de hoogwaardige natuur daarin droogt stilaan uit. Hoe meer water het Broek kan opvangen en traag laten insijpelen hoe robuuster het Broek is tegen verdroging. Dit komt dan weer de biodiversiteit tegemoet en dus een gezonde omgeving waarin bijvoorbeeld libellen de muggenpopulatie onder bedwang houden.

 

 

*Het WZC zelf spreekt van een vervangingsnieuwbouw. ALR spreekt van een uitbreiding omdat het WZC meer wil verharden bij de nieuwbouw.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk ‘op’ Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken. Teken de petitie tegen de bouwwoede aan de Rupeldijk en voor de laatste ringoven in Niel.

Geen appartementen op onze oven!

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

 Een project:

  1. op maat van de buurt
  2. met respect voor het laatste erfgoed ‘op’ Hellegat
  3. met inspraak van de bewoners
  4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties ‘op’ Hellegat

Reden

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Natuurgebieden en volksgezondheid onvoldoende beschermd bij vergunning Oosterweel-Scheldetunnel

ALR, Climaxi en andere Klimaatbewegingen* stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

In haar besluit van 18 november 2022 vergunt de Minister van omgeving Zuhal Demir de bemaling of het onttrekken van grondwater nabij 3M én het lozen ervan in het natuurgebied De Blokkersdijk op Linkeroever en in de Schelde. Echter, volgens Climaxi en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) zijn er teveel onzekerheden. Het water is zo vervuild dat het gecategoriseerd wordt als bedrijfsafvalwater. Daarom betwisten zij de vergunning en dienden ze een verzoekschrift in tot schorsing. De voornaamste reden is dat er teveel PFAS en arseen geloosd mag worden. Wat een bedreiging is voor volksgezondheid, leefmilieu en natuur.

Het Europees beschermd Natura 2000 gebied De Blokkersdijk ligt tussen 3M en de bouw van de Scheldetunnel. Het bijkomend lozen van zware metalen, PFAS, chlorides en stikstof bedreigt de waterkwaliteit van de Schelde en De Blokkersdijk. De waterkwaliteit van deze gebieden is al slecht. De Schelde eindigt in de Noordzee. PFAS is een extreem toxische stof die snel verspreidt bij verplaatsing. Een recente studie van Universiteit Antwerpen stelt te veel PFAS in het Scheldewater, de Noordzee en haar visbestand vast.

Dominique Kiekens (ALR): ‘Deze vergunning laat toe om een patiënt die vergiftigd is nog meer gif toe te dienen zonder dat er een remedie is. De vergunning minimaliseert de risico’s van toxische stoffen.’

 

Katrin Van den Troost (Climaxi): ‘De aanleg van de Oosterweel zorgt samen met de uitbreiding van de haven niet alleen voor duizenden extra vrachtwagens op de Vlaamse wegen, maar ook voor de vernietiging van Europees beschermende natuurgebieden. Zo halen we de klimaatdoelstellingen nooit.’

persartikel vrt

persartikel nieuwsblad

persartikel het laatste nieuws

interview op radio1

* Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform 0nzeMobiliteit

ALR en Climaxi betwisten vergunning Scheldetunnel
klimaatverenigingen betwisten vergunning Scheldetunnel

Deze actiegroep pleit voor de sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Rumst, met een maximaal behoud van het huidige karakter. Op die manier moet het gebied een groene long worden voor de toekomst.

 

 

Climaxi is een landelijke beweging die sociaal-ecologische verandering nastreeft. Het wil een breed draagvlak creëeren voor de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Climaxi wordt het zeer moeilijk om onze klimaatdoelen te halen met een overheid die haar taak niet volbrengt. Zij beschermt mens en milieu niet en weigert een ander mobiliteitsbeleid te voeren. We hebben net nood aan minder auto-infrastructuur.

Dit burgerplatform ijvert voor een betere mobiliteit en minder verkeersstromen door leefgebieden. Het platform is gekant tegen de plannen voor de Oosterweelverbinidng en van het Toekomstverbond. Het platform wil onder andere dat de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt en dat er een directe aansluiting van de R2 met de E17 komt.

Deze actiegroep bestaat uit bewoners en milieuactivisten uit de Rupelstreek. Zij ijveren voor het behoud van het industrieel erfgoed, een beter beheer van natuur in de streek en het behoud van de hoogwaardige natuur en de waterbuffers die de kleiputten zijn. ALR richtte mee Bond Beter Leefmilieu op, het Vlaams Afval Decreet en de afvalmaatschappij OVAM. Wat start als een welbegrepen eigenbelang, als geen afval in mijn tuin, groeit uit tot solidariteit met Vlaanderen, België en de wereld. Dat is ALR.

Rommelmarkt Wirixdreef

De eerste rommelmarkt in de Wirixdreef, Niel was een waar succes! Bezoekers en deelnemers vragen om herhaling en uitbreiding van de rommelmarkt.

40 Jaar ANTI-STORT MONUMENT

Interview met tante Sidonia over de ‘Rode Pijl’Tante Sidonia herinnert zich de ‘Rode Pijl’ van de jaren ’80. In 1986 flitste ze met de teletijdmachine van prof. Barabas terug uit het verleden, vlak naast de ‘Rode Pijl’ (zie afbeelding hieronder). Dat moet ongeveer 40...

Cultuur verbindt

Op 17 december 2022 toonde Hellgat haar sociale organisaties en erfgoed. Nieuwe en oude bewoners in de Rupelstreek leerden elkaar en hun omgeving kennen. Verschillende artiesten traden op. 

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Vertelling Pompstraat Niel

Vertelster vertelt in steeg die dreigt te verdwijnen.

De Klimaatzaak

62000 Belgische burgers legden centjes samen en eisen een goed klimaatbeleid van de Belgische staat. De burgers eisen dat de overheid haar burgers beschermt. Overal in België doken vandaag (zondag 14 maart) advocaten voor het klimaat op. Ook in Niel want in Niel...

De Stunt

Bewoners van de Molenstraat helpen de gemeente Niel om de Stunt milieuvriendelijk op te ruimen.