Verleden, heden en toekomst in handen van mensen. 

 

FOTOVERSLAG: Feest 13 Mei Vlaanderen Stortvrij

 Ter ere van het 40-jarig bestaan van het Anti-stort monument in Boom reiken Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR en Climaxi prijzen uit: de milieufaam en -blaam.

De milieufaam eert met een (klein) anti-stort monument gebakken in Boomse klei, al wie opkomt voor onze gezondheid.

Diegenen die onze gezonheid schaden en gevaarlijke stoffen lozen krijgen een milieublaam.

Daarmee eisen ALR en CLIMAXI aandacht voor de schrijnende en roekeloze omgang met gevaarlijk afval in Vlaanderen.

 

 

 

 

Milieufaam 2023
Anti-stort monument 'Rode Pijl'

ALR voerde actie (1970-1980) tegen het storten van huisvuil, radioactief gipsafval, asbest, vliegas. Actievoeren helpt want In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stort-stop. De Rode Pijl symboliseert de stort-stop. 40 jaar later, op 13 mei verenigen we terug aan de ‘Rode Pijl’ in Boom. Nu omwille van de nieuwe stortterreur in Vlaanderen met chroom 6, PFAS, arseen en ander gevaarlijk industrieel afval. Van Kortemark, over Ronse tot Antwerpen Linkeroever, Stabroek, Hoboken, de Rupelstreek, Steendorp verzetten ze zich tegen de storten. We organiseren ons voor onze gezondheid en vieren feest voor een stortvrij Vlaanderen.

 

vzw Steendorp Leefruimte wil er mee voor zorgen dat het in Steendorp fijn is om te wonen langs steenbakkerij Steendorp. De gemeente Temse en de Vlaamse overheid onderzoeken toekomstplannen voor deze site. De site is zwaar vervuild en moet dus eerst gesaneerd worden alvorens andere activiteiten hierop kunnen plaatsvinden. De buurtbewoners zijn bezorgd dat grond storten de enige lucratieve zaak is die hierop kan plaatsvinden.

Daarom reiken ALR en Climaxi de eerste milieufaam uit aan Steendorp Leefmilieu.

In Kortemark maken buurtbewoners van categorie 2 stort Silvamo NV zich zorgen over hun leefomgeving. Momenteel is duidelijk dat het grondwater rond het stort vervuild is met PFAS, nikkel en zink. Het stort is voor 50% in handen van bageraar DEME. De actiegroep Leefbaar Kortemark voert actie voor een proper leefmilieu en strengere normering en controle van het stort. Leefbaar Kortemark ontvangt de tweede milieufaam.

Red Onze Kleiputten is een actiegroep van positieve burgers die pleit voor de noodzakelijke sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Reet, met een maximaal behoud van het huidig karakter. Zo willen we het waardevol natuurgebied veilig maken voor iedereen en beschermen en bewaren voor de toekomst. Op dit moment wil Lantis deze natuur kappen om er Oosterweelgrond op te storten. Red Onze Kleiputten ontvangt de derde milieufaam.

De milieublaam (een zwarte pijl) is voor Lantis. Dit is het bouwbedrijf van de Oosterweelverbinding en de Scheldetunnel. Voor de bouw van de Scheldetunnel moet Lantis tonnen vervuilde grond met PFAS saneren en storten. Ook vervuild grondwater categorie bedrijfsafvalwater pompt het bedrijf op om te lozen in natuurgebieden als Blokkersdijk. De Oosterweelwerken moeten kost wat kost snel vooruit gaan. Dit terwijl wetenschappers momenteel onderzoeken hoe PFAS te saneren. Actiegroepen dringen aan om te wachten op de resultaten van onderzoek, alvorens PFAS houdend water en grond te verzetten.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk ‘op’ Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken. Teken de petitie tegen de bouwwoede aan de Rupeldijk en voor de laatste ringoven in Niel.

Geen appartementen op onze oven!

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

 Een project:

  1. op maat van de buurt
  2. met respect voor het laatste erfgoed ‘op’ Hellegat
  3. met inspraak van de bewoners
  4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties ‘op’ Hellegat

Reden

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Natuurgebieden en volksgezondheid onvoldoende beschermd bij vergunning Oosterweel-Scheldetunnel

ALR, Climaxi en andere Klimaatbewegingen* stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

In haar besluit van 18 november 2022 vergunt de Minister van omgeving Zuhal Demir de bemaling of het onttrekken van grondwater nabij 3M én het lozen ervan in het natuurgebied De Blokkersdijk op Linkeroever en in de Schelde. Echter, volgens Climaxi en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) zijn er teveel onzekerheden. Het water is zo vervuild dat het gecategoriseerd wordt als bedrijfsafvalwater. Daarom betwisten zij de vergunning en dienden ze een verzoekschrift in tot schorsing. De voornaamste reden is dat er teveel PFAS en arseen geloosd mag worden. Wat een bedreiging is voor volksgezondheid, leefmilieu en natuur.

Het Europees beschermd Natura 2000 gebied De Blokkersdijk ligt tussen 3M en de bouw van de Scheldetunnel. Het bijkomend lozen van zware metalen, PFAS, chlorides en stikstof bedreigt de waterkwaliteit van de Schelde en De Blokkersdijk. De waterkwaliteit van deze gebieden is al slecht. De Schelde eindigt in de Noordzee. PFAS is een extreem toxische stof die snel verspreidt bij verplaatsing. Een recente studie van Universiteit Antwerpen stelt te veel PFAS in het Scheldewater, de Noordzee en haar visbestand vast.

Dominique Kiekens (ALR): ‘Deze vergunning laat toe om een patiënt die vergiftigd is nog meer gif toe te dienen zonder dat er een remedie is. De vergunning minimaliseert de risico’s van toxische stoffen.’

 

Katrin Van den Troost (Climaxi): ‘De aanleg van de Oosterweel zorgt samen met de uitbreiding van de haven niet alleen voor duizenden extra vrachtwagens op de Vlaamse wegen, maar ook voor de vernietiging van Europees beschermende natuurgebieden. Zo halen we de klimaatdoelstellingen nooit.’

persartikel vrt

persartikel nieuwsblad

persartikel het laatste nieuws

interview op radio1

* Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform 0nzeMobiliteit

ALR en Climaxi betwisten vergunning Scheldetunnel
klimaatverenigingen betwisten vergunning Scheldetunnel

Deze actiegroep pleit voor de sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Rumst, met een maximaal behoud van het huidige karakter. Op die manier moet het gebied een groene long worden voor de toekomst.

 

 

Climaxi is een landelijke beweging die sociaal-ecologische verandering nastreeft. Het wil een breed draagvlak creëeren voor de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Climaxi wordt het zeer moeilijk om onze klimaatdoelen te halen met een overheid die haar taak niet volbrengt. Zij beschermt mens en milieu niet en weigert een ander mobiliteitsbeleid te voeren. We hebben net nood aan minder auto-infrastructuur.

Dit burgerplatform ijvert voor een betere mobiliteit en minder verkeersstromen door leefgebieden. Het platform is gekant tegen de plannen voor de Oosterweelverbinidng en van het Toekomstverbond. Het platform wil onder andere dat de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt en dat er een directe aansluiting van de R2 met de E17 komt.

Deze actiegroep bestaat uit bewoners en milieuactivisten uit de Rupelstreek. Zij ijveren voor het behoud van het industrieel erfgoed, een beter beheer van natuur in de streek en het behoud van de hoogwaardige natuur en de waterbuffers die de kleiputten zijn. ALR richtte mee Bond Beter Leefmilieu op, het Vlaams Afval Decreet en de afvalmaatschappij OVAM. Wat start als een welbegrepen eigenbelang, als geen afval in mijn tuin, groeit uit tot solidariteit met Vlaanderen, België en de wereld. Dat is ALR.

40 Jaar ANTI-STORT MONUMENT

Interview met tante Sidonia over de ‘Rode Pijl’Tante Sidonia herinnert zich de ‘Rode Pijl’ van de jaren ’80. In 1986 flitste ze met de teletijdmachine van prof. Barabas terug uit het verleden, vlak naast de ‘Rode Pijl’ (zie afbeelding hieronder). Dat moet ongeveer 40...

Cultuur verbindt

Op 17 december 2022 toonde Hellgat haar sociale organisaties en erfgoed. Nieuwe en oude bewoners in de Rupelstreek leerden elkaar en hun omgeving kennen. Verschillende artiesten traden op. 

Hellegat in het licht

Studenten sociaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee lichten Hellegat uit. Studenten architectuur van de associatie KULeuven tonen hun ontwerpen voor Hellegat.

Klimaatbos op Noeveren

Op Noeveren plantten we een klimaatbos. Dit op de plek waar Boom oorspronkelijk appartementen wilde bouwen.

Betoging 24 oktober

Vecht mee voor het behoud van de kleiputten! ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt...

Klimaatmars 2021

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek op de klimaatmars samen met Red Onze Kleiputten.

Vertelling Pompstraat Niel

Vertelster vertelt in steeg die dreigt te verdwijnen.

De Klimaatzaak

62000 Belgische burgers legden centjes samen en eisen een goed klimaatbeleid van de Belgische staat. De burgers eisen dat de overheid haar burgers beschermt. Overal in België doken vandaag (zondag 14 maart) advocaten voor het klimaat op. Ook in Niel want in Niel...

De Stunt

Bewoners van de Molenstraat helpen de gemeente Niel om de Stunt milieuvriendelijk op te ruimen.

Expo ‘Over The Badges’

Badges, buttons, pins en patches lijken vluchtig en fragiel, maar toch zijn er wereldwijd meerdere musea die mooie collecties bewaren. Amsab-ISG bezit zo’n duizendtal van deze hedendaagse miniaturen en ook die van A.L.R.