De ontwikkeling van 300 woningen, een cultuurhal, een horecafunctie en bijkomende recreatie overschrijdt de draagkracht van deze site. Het druist in tegen de goede ruimtelijke ordening van kernversterking en de vrijwaring van de open ruimte.
Er zijn drie fundamentele bezwaren:
1. Het plan doet niet aan kernversterking. Het vrijwaart de open ruimte rond een uniek mondingsgebied niet. Terwijl het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
en het in opmaak zijnde beleidsplan van de Provincie wel ijveren voor kernversterking en vrijwaring van open ruimte.
2. De mobiliteit is een groot aandachtspunt en probleem bij de herontwikkeling
van deze site. De afgelegen en autonome ligging van het gebied t.o.v. de kern van Schelle maakt de ontwikkeling autogericht: het voorgestelde programma zal de draagkracht van het lokale wegennet overschrijden.
3. De waardevolle publieke watergebonden gronden verdwijnen voor een woonontwikkeling met privaat winstoogmerk. Speculatie op wonen verdringt de kansen op duurzaam watertransport in de nabije en verre toekomst.