GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle

Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle.

Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket vandaag dinsdag 3 januari 2023. De deputatie van de Provincie Antwerpen had eerder de aanvraag van een nv om de kleiput op te vullen met bedenkelijke grond goedgekeurd. De minister treedt met haar beslissing de argumenten bij die o.a. buurtbewoners en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) in een collectief beroep tegen de beslissing van de deputatie formuleerden. De hinder en effecten op mens, milieu en de risico’s van het opvullen van kleiput waren in de aanvraag te groot (zie beslissing van de minister p 26).

  • Het risico op droogte en waterschaarste bij het opvullen van de natuur-kleiput is te groot
  • Het risico op de waterkwaliteit van het opvullen van de kleiput is te groot
  • De aanvraag voor het opvullen van de kleiput doorstaat de watertoets niet
  • Het risico op de actuele natuurwaarden van het opvullen van de kleiput is te groot
  • Het risico op het biotoop en habitatverlies bij het opvullen van de kleiput is te groot

Tevens maakte de deputatie van de Provincie Antwerpen in dit dossier een procedurefout. De deputatie voegde nog stukken van de aanvrager toe na het openbaar onderzoek. Dat mag niet omdat het openbaar onderzoek moet verlopen volgens democratische regels waarbij iedereen diens belang gelijk moet kunnen verdedigen. De deputatie gaf de nv de gelegenheid stukken alsnog toe te voegen zonder de burgers de gelegenheid te geven de stukken te onderzoeken (zie advies van de GOVC p 20 als bijlage).

Dit is het tweede belangrijke dossier in de Rupelstreek dat actiegroepen samen met buurtbewoners vooralsnog kunnen afwenden. Het eerste betrof het opvullen van de kleiputten Terhagen-Rumst en Boom. Daar wilde Lantis samen met de Provincie Antwerpen en de genoemde Rupelgemeenten de natuur in de kleiputten bedelven onder Oosterweelgrond. Red Onze Kleiputten (ROK), ALR en de VZW lustige vissers betwistten met succes die vergunning bij de Raad van vergunningsbetwisting. In Schelle wilde een nv de waterbuffer die de BEGO-natuur-kleiput is, vernietigen met bedenkelijke grond. De minister vernietigde de laatste vergunning die de deputatie van de Provincie Antwerpen in deze had verleend.

Een goede gezondheid in een gezonde omgeving is de nieuwjaarswens van ALR. De kleiputten waar de natuur verschillende decennia haar gang kon gaan zijn de longen van de Rupelstreek. Het zijn waterbuffers die de Rupelstreek beschermen bij lange periodes van enorme droogte. De natuur in de kleiputten bedelven onder bedenkelijke grond: NEEN!

Bestuursleden Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR)

Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir
Geen opvulling BEGO kleiput

 

Geachte mevrouw De Minister,


Wij schrijven u aan in uw hoedanigheid van Vlaams Minister van Omgeving. We zullen ons eerst even voorstellen. We zijn de buurtbewoners van de BEGO-natuur-kleiput in Schelle. Sinds 2020 weten wij dat de nv Vekabo probeert de natte natuur die de kleiput is, op te vullen met bedenkelijke grond. Zelfs PFAS wil Vekabo in de natuur achter onze woningen storten.


Daar maken wij buurtbewoners ons heel veel zorgen over. We hebben schrik dat de waarde van onze huizen keldert, we hebben schrik voor onze gezondheid, we hebben schrik van wateroverlast door het dempen van de kleiput, we hebben schrik van droogte omdat de natte natuur verdwijnt, we hebben schrik van geluidsoverlast en overdreven vrachtverkeer in onze leefomgeving.


Vanaf het moment dat wij als buurtbewoners wisten dat Vekabo een stort wil aanleggen vlakbij onze woningen, organiseerden wij petities. Die petities vindt u als bijlage. De eerste petitie dateert van 12 januari 2021 en telde op enkele dagen tijd meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding voor de petitie was de aanvraag van nv Vekabo voor een categorie 2 stort op nog geen 250m van de woonwijk ’t Geleeg. Achteraf bleek dat onze huizen op minder dan 200 m van de BEGO-natuur-kleiput liggen. De tweede petitie dateert van oktober 2021 en telt ook meer dan 1000 handtekeningen. De aanleiding was deze keer de aanvraag van nv Vekabo om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond. Wij als buurtbewoners organiseerden hiertegen een petitie. Zoals u weet schreven de gemeente Niel, Natuurpunt en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek de bezwaren. De derde petitie dateert van juni 2022, telt meer dan 1000 handtekeningen en wil het beroep van bovenstaande instanties en enkele buurtbewoners kracht bijzetten.
Mevrouw de Minister er is rond de BEGO-natuur-kleiput geen draagvlak om de natte natuur droog te leggen en al zeker niet om te storten. Wij buurtbewoners genieten van het gezonde leefmilieu dat de BEGO-natuur kleiput ons biedt. We voelen ons veilig aan het waterbekken, zeker in het vooruitzicht van droogteperiodes. Wij kochten onze woningen omwille van de BEGO-natuur en haar heilzame werking voor onze gezinnen.
Zoals u leest Mevrouw de Minister komen wij voor de gezondheid van onze wijk op. We wilden u laten weten hoe bezorgd we zijn omdat ons lot nu eenmaal in uw handen ligt. U kan ons helpen door de vergunning om de BEGO natte natuur te verondiepen met bedenkelijke grond, niet te verlenen. Daarom schrijven wij u, Mevrouw de Minister. Lees de goed onderbouwde beroepschriften en de vele negatieve adviezen van verschillende officiële instanties, want nv Vekabo verdient geen vergunning.


Teneinde u toe te laten een goed oordeel te vormen over dit in de Rupelstreek spraakmakend dossier, willen wij u graag uitnodigen om, voorafgaandelijk aan uw beslissing, een plaatsbezoek te brengen aan onze wijk. Wij houden ons graag ter beschikking op een moment dat voor u past en zullen u graag toelichting geven over onze bezwaren en bezorgdheden.


In de hoop dat u op onze uitnodiging wil ingaan, danken wij u vooraf voor de aandacht die u aan onze zaak besteedt.
Met de meeste hoogachting,


De buurtbewoners ’t Geleeg (= De Parel) in Niel op nog geen 200m van de BEGO-natuur-kleiput.

beroep tegen pfos stort
Bego kleiput
Opsturen bewonersbrief en petities naar minister Demir