De inwoners van de wijken Hellegat (Niel) en Noeveren (Boom) willen niet weten van onteigeningen, een nieuwe weg en een grote parking in het Gloriëtbos. De actiegroepen “ Hellegathonden “ en “Noeveren bezorgd” organiseerden een infovergadering met 40 inwoners. Zij werken de komende maanden een alternatief leefbaarheidsplan uit, op maat van de bewoners. (22 januari 2020)

Hellegat en Noeveren vormen één parochie. Beide gehuchten worden door bewoners én bezoekers gesmaakt als wandel- en fietsparadijs. Het waardevol historisch kader van de oude steenbakkerijen, omkranst door de Rupel en het natuurgebied Walenhoek, staat al jaren onder druk van grootschalige projectontwikkeling.

De bewoners kennen evenwel een lange traditie van strijdbaarheid. Reeds in de jaren 1970 streden jonge milieuactivisten tegen de vele storten in de kleiputten van de Rupelstreek. Hun acties leidden destijds tot het sluiten van de storten, het verhogen van de dijken en de wettelijke bescherming van het dorpsgezicht Noeveren.

De actievoeders van toen zijn nu ervaren rotten, maar op de vergadering tonen jong en oud, autochtonen en nieuwkomers zich opvallend eensgezind: we wonen hier graag, kinderen spelen op straat, iedereen kent iedereen, we organiseren onze eigen buurtfeestelijkheden ver van alle verkeersdrukte.. we voelen ons gelukkig in onze wijk.

Het gemeentebestuur van Niel schreef een startnota waarin onteigeningen, een nieuwe werfweg, een parkeerplaats voor wel honderd wagens, dat kleinschalige woongeluk komen bedreigen.

De Hellegathonden werken de komende maanden een alternatief leefbaarheidsplan uit. Ze willen de wensen van de bewoners in kaart brengen, en de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel tussen Noeveren en Hellegat centraal stellen. De steenbakkersidentiteit van de wijk is een meerwaarde die klaarblijkelijk niet spoort met de financiële belangen van projectontwikkelaars.

Eddy Stuer: “Hellegat en Noeveren vormen één historisch geheel. Er wordt nog kleinschalig en authentiek geleefd. Sociale instellingen als Pegode en De Cirkel worden er omarmd. Maar de startnota brengt de harmonie van deze woonkwaliteiten in gevaar. Gelukkig zijn de bewoners strijdbaar. Ze moeten die projectontwikkelaars niet! Hellegat en Noeveren hoeven niet ‘ontwikkeld’ te worden. Maak de samenhang van wonen en ontspannen, van rivier, natuur, erfgoed en sociaalvoelendheid niet kapot, is onze duidelijke boodschap aan het gemeentebestuur.”

Hellegat

Mats Wosky, Twee Posters voor Niel,  augustus 2020

Etymologie Hellegathonden

Paul Geerts schreef het Suske en Wiske album ‘De Hellegathonden’ in de jaren ’80. Willy Vandersteen tekende. Het duo maakte een activistische strip met ode aan ALR en de strijd tegen de afvalbaronnen. Op onze beurt wil ALR de auteur en tekenaar herinneren met de actiegroep Hellegathonden.

Brief aan het schepencollege van Niel

Inspraak: is da na of voor de beslissing?

De Hellegathonden vragen einde 2019 om inspraak.

Actie-tekeningen

In de tekeningen drukken de Hellegathonden de impact uit van de schulden die de gemeente Niel maakte.

 

Actiefiche Hellegathonden Open Monumentendag 2020
Bezwaarschrift Scheibeek

Vertelster vertelt in steeg die dreigt te verdwijnen.

(6 december 2020)

Het gemeentebestuur van Niel wil de huizen langs een zijde van de Pompstraat, een steeg in de steenbakkerswijk Hellegat, in september 2025 platgooien. ‘Dat hakt er diep in bij de bewoners’ zegt de bewoners-actiegroep ‘De Hellegathonden’. Gelukkig zet een vertelling de sociale cohesie en de trage weg die de steeg rijk is in het daglicht.

De helft van de Pompstraat moet weg omdat de Gemeente Niel een breed voetpad wil. Het Gemeentebestuur wil naar eigen zeggen een gevaarlijke bocht in de aangrenzende Boomsestraat veilig maken. De projectnota Hellegat van de Gemeente Niel echter, haalt een heel andere reden aan om de steeg open te gooien. De gemeente wil van de steeg een weg maken door het Hellegatbos naar de achterliggende wijk in Niel. De steeg eindigt in het Hellegatbos. Daar wil de gemeente bouwen. De actiegroep vreest dat de gemeente zo een toegangsweg wil maken naar Noeveren net over de grens in Boom. Het Hellegatbos ligt tussen Hellegat en Noeveren. Dat alarmeert nog een bewonersgroep: ‘Noeveren bezorgd’. Noeveren is de steenbakkerswijk van Boom. Omwille van het traag wegennet en beschermd dorpszicht op Noeveren verkreeg ‘Noeveren Bezorgd’ een bouwstop aan de boorden van de Rupel. Als het gemeentebestuur van Niel een toegang creëert door het Hellegatbos naar Noeveren dan staat het traag wegennet van beide steenbakkerswijken, de sociale cohesie plus het bos en de open ruimte aan de Rupel onder druk.

Ondertussen zet IGEAN, de dienstverlener van de gemeente, de bewoners van de Pompstraat onder druk om te verkopen. Let wel, de gemeente heeft geen vergunning om te onteigenen. Toch beweert IGEAN volgens een bewoner ‘dat de boel onteigend wordt’. De bewoners hebben het gevoel dat de gemeente onteigent naast de wet, zegt de actiegroep ‘Hellegathonden’. Bewoners die niet willen verkopen voelen zich met de rug tegen de muur gezet.

Momenteel gaat de bezorgdheid van de actiegroep vooral uit naar de mensen in de Pompstraat. Een aantal bewoners bezweek onder de druk om te verkopen. Sommigen zien zich met het bedrag van de verkoop geen gelijkwaardige woning kopen. Daarmee belanden bewoners in onzekerheid. Meer nog stilaan voelen de bewoners zich tweederangsburgers in Niel. Om het met de woorden van een bewoner te zeggen: ‘De burgemeester wil mensen met kapitaal binnentrekken, wij zijn tweederangsburgers’. Voor de vertelster Evi Rosiers bestaat tweede rang niet. De vertelster herstelt voor even de samenhang, rust, geborgenheid en verbondenheid in de Steeg. De mensen in de Pompstraat volgen vanuit hun huis de vertelling. Want ook dat is het voordeel van een steeg: zelfs in tijden van lockdown kan er cultuur plaatsvinden.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk ‘op’ Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken. Teken de petitie tegen de bouwwoede aan de Rupeldijk en voor de laatste ringoven in Niel.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

 Een project:

  1. op maat van de buurt
  2. met respect voor het laatste erfgoed ‘op’ Hellegat
  3. met inspraak van de bewoners
  4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties ‘op’ Hellegat

Reden

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.