I. A.L.R. zag dat:

 1. het storten in Vlaanderen niet gereglementeerd was
 2. de Rupel een open riool was
 3. de fabrieksrook de lucht verpestte
 4. de steenbakkerijen de bodem wegschraapten
 5. de afvalbaronnen de kleiputten volstortten met giftig afval
 6. de mensen ongezond en ondermaats woonden
 7. de vervuiling de natuur vernielde
 8. het industrieel erfgoed verkommerde of verdween
 9. de tewerkstellingskansen samen met de typische bedrijfstakken kelderden
Opruim de Stunt Niel

Over ons

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) ontstond in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De aanleiding van haar ontstaan was de sluiting van de Steenbakkerijen in de Rupelstreek. Hierdoor kelderde de sociaal-economische situatie en de gezondheid van de bewoners in de streek. Stortbaronnen stortten de kleiputten vol. ALR lag mee aan de basis van het Vlaams Afvaldecreet, van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) en van Bond Beter Leefmilieu.

De stortproblematiek herhaalt zich anno 2023 onder het mom van grondverzet ten gevolge van de Oosterweelwerken in de Antwerpse Haven en nabij 3M. Die grond wil de Vlaamse Overheid in de kleiputten dumpen. Voor ALR zijn de kleiputten waar de natuur decennia lang haar gang kon gaan, de longen van de Rupelstreek. Het zijn de buffers die ons beschermen tegen periodes van enorme droogte.

Gezondheid, welzijn, erfgoed, natuur en ruimte voor water zijn belangrijke thema’s voor ALR.

II. A.L.R. realiseerde dat:

 1. de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij ontstond
 2. het hedendaags Vlaams Afvalbeleid vorm kreeg
 3. de Rupelstreek de groene long van Antwerpen is
 4. de natuur verstrengelt met de kleiputten
 5. de mensen fietsen en wandelen in de Rupelstreek
 6. de verkeerstromen van auto’s, bewoners, fietsers, wandelaars zich scheiden
 7. het industrieel erfgoed toeristen trekt
 8. de tewerkstellingsprojecten kansen bieden aan achtergestelde groepen en mensen met een functionele beperking
 9. de oude woonbuurten langs de Rupel ideale leefgemeenschappen werden op mensenmaat.

III. A.L.R. ziet dat:

 1. de afvalproblematiek met chemie als PFAS ongezond is
 2. het normenkader PFAS en andere chemische stoffen tekort schiet
 3. de overheden de kleiputten willen volstorten met bedenkelijke grond
 4. de Rupel een plastiek soep is
 5. de projectontwikkelaars azen op de Rupelstreek
 6. de Rupelgemeentes graag grond verkopen
 7. de postzegelbossen verdwijnen
 8. het erfgoed verkommert
 9. de auto de ruimtelijke ordening bepaalt
 10. de burgers onvoldoende medezeggenschap hebben in beslissingen
 11. de samenhang van mensen, natuur, erfgoed dreigt te verdwijnen
 12. de burgers het eigenaarschap opeisen van hun wijk

steun ons!

Waar zich samenlevingsproblemen stellen, organiseren bewoners zichzelf. In de Rupelstreek roepen bewoners algauw de hulp in van Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek. We helpen waar we kunnen en geven steeds de boodschap mee om verder te kijken dan de eigen straat of buurt. ALR wil een correcte reglementering van afval. ALR wil een globaal ruimtelijk plan voor de hele Rupelstreek. Een plan dat de samenhang ziet tussen wonen, werken, recreatie en verkeer. Een plan dat de mens, natuur en het erfgoed van de Rupelstreek centraal stelt. Een plan dat mensen verbindt en niet vervreemdt.

Word lid!