I. A.L.R. zag dat:

 1. de Rupel een open riool was
 2. de fabrieksrook de lucht verpestte
 3. de steenbakkerijen de boden wegschraapten
 4. de afvalbaronnen de kleiputten volstortten met giftig afval
 5. de mensen ongezond en ondermaats woonden
 6. de vervuiling de natuur vernielde
 7. het industrieel erfgoed verkommerde of verdween
 8. de tewerkstellingskansen samen met de typische bedrijfstakken kelderden.
Opruim de Stunt Niel

Over ons

A.L.R. bestaat reeds sinds begin jaren 70. Bewoners van de Rupelstreek leden onder de vervuiling.  Een aantal milieuactivisten uit verscheidene Rupelgemeenten aan beide oevers verenigden zich in de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek.

II. A.L.R. realiseerde dat:

 1. de Rupelstreek de groene long van Antwerpen is
 2. de natuur verstrengelt met de kleiputten
 3. de mensen fietsen en wandelen in de Rupelstreek
 4. de verkeerstromen van auto’s, bewoners, fietsers, wandelaars zich scheiden
 5. het industrieel erfgoed toeristen trekt
 6. de tewerkstellingsprojecten kansen bieden aan achtergestelde groepen en mensen met een functionele beperking
 7. de oude woonbuurten langs de Rupel ideale leefgemeenschappen werden op mensenmaat.

III. A.L.R. ziet dat:

 1. de Rupel een plastiek soep is
 2. de projectontwikkelaars azen op de Rupelstreek
 3. de Rupelgemeentes graag grond verkopen
 4. de postzegelbossen verdwijnen
 5. het erfgoed verkommert
 6. de auto de ruimtelijke ordening bepaalt
 7. de burgers onvoldoende medezeggenschap hebben in beslissingen
 8. de samenhang van mensen, natuur, erfgoed dreigt te verdwijnen
 9. de burgers het eigenaarschap opeisen van hun wijk
 10. de overheden de kleiputten willen volstorten met bedenkelijke grond

steun ons!

Waar zich samenlevingsproblemen stellen, organiseren bewoners zichzelf. In de Rupelstreek roepen bewoners algauw de hulp in van Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek. We helpen waar we kunnen en geven steeds de boodschap mee om verder te kijken dan de eigen straat of buurt. A.L.R. wil een globaal ruimtelijk plan voor de hele Rupelstreek. Een plan dat de samenhang ziet tussen wonen, werken, recreatie en verkeer. Een plan dat de mens, natuur en het erfgoed van de Rupelstreek centraal stelt. Een plan dat mensen verbindt en niet vervreemdt.

Word lid!