Kinderrechtenverdrag: betogen = gewettigd afwezig

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting
Kinderen hebben het recht om informatie te krijgen of
bekend te maken en om hun mening te uiten, tenzij dit de
rechten van anderen schaadt.
Artikel 15: Vrijheid van vereniging
Kinderen hebben het recht om met anderen samen te komen en verenigingen op te
richten of er zich bij aan te sluiten, tenzij dit de rechten van anderen schaadt.

Iedereen heeft rechtop een gezond leefmilieu
Jongeren en studenten vechten voor de naleving van de Grondwet

Volgens artikel 23 van de Grondwet heeft iedereen het recht op een menswaardig bestaan. Dit recht omvat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Daarnaast verplicht artikel 7bis van de Grondwet alle overheden om hun beleid te richten op duurzame ontwikkeling ook voor de komende generaties. De overheid heeft eveneens de opdracht om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren. Een beleid waarin iedereen: jong en oud, arm en rijk, om het even wie van een gezond leefmilieu kan genieten.