WETGEVING

Een goede gezondheid in een gezond leefmilieu! In de Rupelstreek streden bewoners voor een leefbare omgeving. Fiets en wandelwegen, dijken, industrieel erfgoed verstrengeld met natuur,  arbeiderswoningen zijn stuk voor stuk prachtige resultaten van de zorgzame bewoners in de Rupelstreek. Hun inzet bleef niet beperkt tot de Rupelsstreek maar lag mee aan de basis van heel wat milieu organisaties, regelgeving en controle instituten. ALR en de bewoners richtten mee Bond Beter Leefmilieu op, het Vlaams Afval Decreet en de afvalmaatschappij OVAM. Wat start als een welbegrepen eigenbelang als geen afval in mijn tuin kan uitgroeien tot solidariteit met Vlaanderen, België en de wereld. Daarom wil ALR u in deze rubriek informeren over wetgeving die u kan helpen uw gezondheid en leefomgeving te beschermen.

Kinderrechtenverdrag: betogen = gewettigd afwezig

kunstwerk Hilde Frateur

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting:

Kinderen hebben het recht om informatie te krijgen of bekend te maken en om hun mening te uiten, tenzij dit de rechten van anderen schaadt.

Artikel 15: Vrijheid van vereniging:

Kinderen hebben het recht om met anderen samen te komen en verenigingen op te richten of er zich bij aan te sluiten, tenzij dit de rechten van anderen schaadt.

Iedereen heeft rechtop een gezond leefmilieu

Jongeren en studenten vechten voor de naleving van de Grondwet

Volgens artikel 23 van de Grondwet heeft iedereen het recht op een menswaardig bestaan. Dit recht omvat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Daarnaast verplicht artikel 7bis van de Grondwet alle overheden om hun beleid te richten op duurzame ontwikkeling ook voor de komende generaties. De overheid heeft eveneens de opdracht om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren. Een beleid waarin iedereen: jong en oud, arm en rijk, om het even wie van een gezond leefmilieu kan genieten.

De mens is de stem van de natuur.

De natuur ondergaat plastiek, overbevissing, afval, luchtverontreiniging, PFAS. Stilaan sterven vissen, mensen en land. De mens is hierbij het probleem en de oplossing. Willen wij opkomen voor de natuur dan moeten wij daarvoor de juridische middelen hebben. Die juridische instrumenten nam de Vlaamse Overheid ons met een decreet, af.

De Vlaamse Overheid ontnam ons het juridisch instrument waarmee wij opkomen voor bos, voor zuivere lucht, grond en water. Zo vindt de Vlaamse Overheid dat mensen die een vergunning betwisten, bijvoorbeeld voor het rooien van de bomen, hun persoonlijk belang daarbij moeten bewijzen.  Het persoonlijk belang bewijzen bij behoud van natuur  is moeilijk. Zoveel kubieke liter grondwater van dit bos verdampt, komt met een regenvlaag op mijn dak en belandt in mijn regenton waarmee ik mijn planten op mijn appartement water geef… Moeilijk toch? Het algemeen belang van bos is allang bewezen: lucht zuiveren, biodiversiteit, grondwater vasthouden, verkoeling en buffer tegen overstroming.

Maar dat is niet het enige instrument dat de Vlaamse Overheid wegneemt. De Vlaamse Overheid wil ook de ruime toegang tot de rechter voor milieuaangelegenheden afpakken. Vroeger hadden burgers een ruime toegang. Zo konden burgers een bezwaar ratteren. Het geleeg in Niel zag bijvoorbeeld de aanvraag voor een categorie 2 stort op 100 m van hun wijk, te laat. Ze dienden bijvoorbeeld geen bezwaar in. Dan kon het Geleeg zonder bezwaar, alsnog naar de raad gaan om de vergunning van het stort te betwisten. Dat ontnam de Vlaamse Overheid ons: bezwaar geratteerd betekent een stort voor onze deur. Niets meer aan te doen.

 

 

Geef natuur een stem is

Geef natuur een stem

en argumenteert dat:

Het decreet in strijd is met het internationaal Recht. Met name het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag zet in op een ruime toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Met andere woorden: ge kunt al eens een bezwaar ratteren. Gelukkig want de periode om een bezwaar in te dienen valt meestal met Kerst, Nieuwjaar of tijdens de zomermaanden. Lokale en bovenlokale overheden verstoppen soms ook de vergunningsaanvraag.

De EU-biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie dringt aan op een ruime toegang tot de nationale rechter, zowel door ngo’s als burgers inzake milieuzaken. Die ruime toegang wil de Vlaamse Overheid afpakken.

De bescherming van een gezonde leefomgeving en natuur een grondwettelijk recht zijn. De bescherming van het leefmilieu en natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen.

 

 

De actiegroep ‘Red de bomen in de Matenstraat’ (Niel) kreeg een dagvaarding voor het bekladden van andermans eigendom. De activisten schilderden, met voor bomen reinigende witte kalkverf,  ‘HELP’ op de platanen in de Matenstraat. De activisten krijgen daarvoor een gasboete van maximaal 350€ per kop.

bomen redden

Wat nu?

Binnen de termijn die opgegeven is, bezwaar aantekenen. Het bezwaar bestaat uit:

  1. De inhoud van de actie in dit geval het redden van de bomen.
  2. het weerleggen van vernieling en bekladding door het volgende punt:
  3. de verwijzing naar artikel 19 en 23 van de Belgische grondwet en naar artikel 19 van EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens).

De artikels beschrijven het recht op een gezond leefmilieu en het recht op vrije meningsuiting. Vrije meningsuiting en opkomen voor een gezond leefmilieu is geen bekladding maar wel een grondrecht. Kalkverf is beschermend voor bomen en verdwijnt na een regenvlaag en is dus geen vernieling.

Zo gezegd zo gedaan en de activisten kregen geen gasboete.